ONESTEP CONSULTING

Філологія

Спеціальність

Германські мови та літератури. Освітньо-професійна програма «Переклад (англійська мова)».

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за напрямком «Германські мови та літератури» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти:

 • Бакалавр філології;
 • Кваліфікація в дипломі – перекладач англійської та другої іноземної мови.

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка фахівців, які можуть самостійно виконувати професійні функції перекладача/викладача іноземних мов, забезпечити затребуваність і конкурентноспроможність на ринку праці, можливості самореалізації у професійній діяльності та у подальшій освіті та самоосвіті.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів, які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на здатності забезпечувати переклад наукової, технічної, суспільно-політичної, економічної та іншої спеціальної літератури, патентних описів, нормативно-технічної документації, матеріалів листування із зарубіжними організаціями, матеріалів конференцій, нарад, семінарів і т.п.; виконувати у встановлені терміни усні і письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і смисловому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог щодо наукових і технічних термінів і визначень; здійснення редагування перекладів; готування анотації та рефератів іноземної літератури і науково-технічної документації; ведення роботи з уніфікації термінів, удосконалення понять і визначень щодо тематики перекладів у відповідних галузях економіки, науки і техніки, обліку і систематизації виконаних перекладів, анотацій, рефератів.

Професійна підготовка іноземних студентів за напрямком «Германські мови та літератури», які отримали освіту за кордоном, спрямована на оптимальне освітнє поєднання компетентностей, які забезпечують конкурентоздатність випускників на сучасному ринку праці, а також дають ґрунтовну наукову підготовку для продовження навчання на ступінь магістра й проведення прикладних досліджень.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Cпілкуватися іноземною мовою, орієнтуватися в комунікативних ситуаціях, користуватися типами мовленнєвих актів, визначати основні моделі комунікації, визначати специфіку співвідношень мови, культури та мовлення; аналізувати прояви соціальної диференціації мови, особливості застосування у практичній діяльності принципів компонентного та соціоперекладацького аналізу тексту;
 • Аналізувати основні етапи розвитку зарубіжної літератури, знати представників літературного процесу та критично оцінювати їх вплив на розвиток сучасного суспільства, культури та мови;
 • Розмовляти та писати іноземною мовою різними комунікативними стилями: неофіційним, офіційним, науковим; правильно читати, розмовляти та писати іноземною мовою на рівні В1, В2;
 • Управляти процесами перекладацької діяльності; виявляти стан і можливості поліпшення процесу перекладацької діяльності у структурних організаціях різного типу; визначати індивідуальні особливості його учасників;
 • Відтворювати звукову будову мови; правильно вимовляти іншомовні фрази різного комунікативного спрямування; аналізувати лексико-семантичні групи слів;
 • Робити стилістичний аналіз тексту, оцінювати лінгво-когнітивні параметри конституентів тексту;
 • Вільно і правильно спілкуватись основною іноземною мовою в різних ситуаціях, з дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм;
 • Продукувати чітке, плавне, зв’язне усне мовлення з ефективною логічною структурою;
 • Правильно передавати найтонші смислові відтінки, використовуючи зі свідомою правильністю широкий діапазон мовленнєвих зразків;
 • Визначати належність тексту до певного функціонального стилю на основі мовних засобів;
 • Виявляти особливості функціонування синтаксичних і морфологічних засобів;
 • Зіставляти стилістичні засоби в оригіналі та перекладі;
 • Обирати стратегії перекладу та функціональної перспективи висловлювання;
 • Застосовувати на практиці теоретичні знання у галузі перекладу, використовувати специфіку окремих видів і типів перекладу, сукупність перекладацьких стратегій, методів і технічних прийомів, що застосовуються до різних видів письмового та усного перекладу;
 • Перекладати всі типи ділової документації; правові, юридичні, науково-технічні, публіцистичні, медійні, художні тексти з англійської мови українською та навпаки;
 • Здійснювати репрезентативний усний послідовний та пофразовий переклад текстів різноманітних функціональних стилів і жанрів з іноземної мови на українську та навпаки;
 • Виконувати усний переклад з аркуша текстів інформаційного та офіційно-ділового характеру з іноземної мови на українську та навпаки;
 • Застосовувати способи передачі власних імен, географічних назв, назв компаній, газет, журналів; уміння передавати мовою перекладу фразеологічні одиниці та зрощення; неологізми та оказіоналізми, інтернаціональні одиниці та національно-марковані, мовні реалії, паремії та лакуни, абревіатури та скорочення тощо;
 • Співпрацювати з колегами, представниками інших культур і релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо;
 • Застосовувати знання з літератури, мовознавства, перекладознавства; визначати жанр художнього тексту;
 • Застосовувати під час аналізу конкретного художнього твору відповідний теоретичний літературознавчий інструментарій;
 • Здійснювати аналіз основних ідейних, змістовних і формальних компонентів сучасної англійської та американської прози;
 • Здійснювати зіставний аналіз текстів модерністської та постмодерністської прози Британії, США і України;
 • Розрізняти різноманітні прояви соціальної диференціації мови з метою якнайточнішої передачі всіх компонентів тексту оригіналу;
 • Перетворювати текст оригіналу у текст перекладу із найменшим втратами на всіх рівнях: структурному, семантичному, стилістичному, прагматичному та синтаксичному, використовуючи водночас принципи адекватності та еквівалентності;
 • Визначати об’єктивні чинники досягнення комунікативної рівнозначності між мовою оригіналу і мовою перекладу;
 • Застосовувати перекладацькі трансформації: лексичні, граматичні, стилістичні, задля досягнення необхідного рівня еквівалентності та репрезентативності при виконанні усіх видів перекладу;
 • Cпілкуватися іноземною мовою, орієнтуватися в комунікативних ситуаціях, користуватися типами мовленнєвих актів, визначати основні моделі комунікації, визначати специфіку співвідношень мови, культури та мовлення; аналізувати прояви соціальної диференціації мови, особливості застосування у практичній діяльності принципів компонентного та соціоперекладацького аналізу тексту;
 • Аналізувати основні етапи розвитку зарубіжної літератури, знати представників літературного процесу та критично оцінювати їх вплив на розвиток сучасного суспільстОцінювати якість здійсненого перекладу, застосовувати лексико- стилістичні трансформації для досягнення адекватності перекладу; анотувати різножанрові тексти;
 • Перекладати всі типи ділової документації; публіцистичні, медійні та інші тексти, аналітичні огляди, публічні виступи, сценарії та програми інформаційних, культурних, освітніх кампаній з англійської українською мовою та навпаки;
 • Здійснювати репрезентативний усний послідовний і пофразовий переклад текстів різноманітних функціональних стилів і жанрів з іноземної мови українською та навпаки;
 • Виконувати усний переклад із аркуша текстів юридичного, правового, науково-технічного, інформаційного та офіційно- ділового характеру з іноземної мови українською та навпаки.
  ва, культури та мови;
 • Розмовляти та писати іноземною мовою різними комунікативними стилями: неофіційним, офіційним, науковим; правильно читати, розмовляти та писати іноземною мовою на рівні В1, В2;
 • Управляти процесами перекладацької діяльності; виявляти стан і можливості поліпшення процесу перекладацької діяльності у структурних організаціях різного типу; визначати індивідуальні особливості його учасників;
 • Відтворювати звукову будову мови; правильно вимовляти іншомовні фрази різного комунікативного спрямування; аналізувати лексико-семантичні групи слів;
 • Робити стилістичний аналіз тексту, оцінювати лінгво-когнітивні параметри конституентів тексту;
  Вільно і правильно спілкуватись основною іноземною мовою в різних ситуаціях, з дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм;
 • Продукувати чітке, плавне, зв’язне усне мовлення з ефективною логічною структурою;
 • Правильно передавати найтонші смислові відтінки, використовуючи зі свідомою правильністю широкий діапазон мовленнєвих зразків;
 • Визначати належність тексту до певного функціонального стилю на основі мовних засобів;
 • Виявляти особливості функціонування синтаксичних і морфологічних засобів;
 • Зіставляти стилістичні засоби в оригіналі та перекладі;
 • Обирати стратегії перекладу та функціональної перспективи висловлювання;
 • Застосовувати на практиці теоретичні знання у галузі перекладу, використовувати специфіку окремих видів і типів перекладу, сукупність перекладацьких стратегій, методів і технічних прийомів, що застосовуються до різних видів письмового та усного перекладу;
 • Перекладати всі типи ділової документації; правові, юридичні, науково-технічні, публіцистичні, медійні, художні тексти з англійської мови українською та навпаки;
 • Здійснювати репрезентативний усний послідовний та пофразовий переклад текстів різноманітних функціональних стилів і жанрів з іноземної мови на українську та навпаки;
 • Виконувати усний переклад з аркуша текстів інформаційного та офіційно-ділового характеру з іноземної мови на українську та навпаки;
 • Застосовувати способи передачі власних імен, географічних назв, назв компаній, газет, журналів; уміння передавати мовою перекладу фразеологічні одиниці та зрощення; неологізми та оказіоналізми, інтернаціональні одиниці та національно-марковані, мовні реалії, паремії та лакуни, абревіатури та скорочення тощо;
 • Співпрацювати з колегами, представниками інших культур і релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо;
 • Застосовувати знання з літератури, мовознавства, перекладознавства; визначати жанр художнього тексту;
 • Застосовувати під час аналізу конкретного художнього твору відповідний теоретичний літературознавчий інструментарій;
 • Здійснювати аналіз основних ідейних, змістовних і формальних компонентів сучасної англійської та американської прози;
 • Здійснювати зіставний аналіз текстів модерністської та постмодерністської прози Британії, США і України;
 • Розрізняти різноманітні прояви соціальної диференціації мови з метою якнайточнішої передачі всіх компонентів тексту оригіналу;
 • Перетворювати текст оригіналу у текст перекладу із найменшим втратами на всіх рівнях: структурному, семантичному, стилістичному, прагматичному та синтаксичному, використовуючи водночас принципи адекватності та еквівалентності;
 • Визначати об’єктивні чинники досягнення комунікативної рівнозначності між мовою оригіналу і мовою перекладу;
 • Застосовувати перекладацькі трансформації: лексичні, граматичні, стилістичні, задля досягнення необхідного рівня еквівалентності та репрезентативності при виконанні усіх видів перекладу;
 • Оцінювати якість здійсненого перекладу, застосовувати лексико- стилістичні трансформації для досягнення адекватності перекладу; анотувати різножанрові тексти;
 • Перекладати всі типи ділової документації; публіцистичні, медійні та інші тексти, аналітичні огляди, публічні виступи, сценарії та програми інформаційних, культурних, освітніх кампаній з англійської українською мовою та навпаки;
 • Здійснювати репрезентативний усний послідовний і пофразовий переклад текстів різноманітних функціональних стилів і жанрів з іноземної мови українською та навпаки;
 • Виконувати усний переклад із аркуша текстів юридичного, правового, науково-технічного, інформаційного та офіційно- ділового характеру з іноземної мови українською та навпаки.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Перекладач;
 • Перекладач-консультант в дипломатичних представництвах;
 • Перекладач-референт;
 • Перекладач науково-технічної літератури;
 • Редактор-перекладач;
 • Прес-секретар в PR-агенціях;
 • Фахівець туристичного агенства;
 • Гід-перекладач;
 • Організатор концертів і лекцій;
 • Екскурсовод.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Вартість навчання від:
2100$

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Україна, місто Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 25, офіс 34

ONEStep Privacy Policy Public offer agreement Privacy Notices

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved

Заповніть ваші дані

  Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

  Ви також можете зв'язатися з нами:
  +38 (093) 663-78-37

  ONEStep ONEStep

  Заповніть ваші дані

   Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

   Ви також можете зв'язатися з нами:
   +38 (093) 663-78-37

   ONEStep ONEStep