ONESTEP CONSULTING

Договір публічної оферти

про надання Інформаційно – консультаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАНСТЕП КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44208416), місцезнаходження: 01014, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 25, офіс 34, (далі – Виконавець), з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) необмеженому колу фізичних осіб та/або юридичних осіб (далі – Замовник), з іншого боку, котрі надалі разом іменуються як Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали публічний договір про надання інформаційно –консультаційних послуг (далі Договір).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

 

 1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – набір інформаційно – консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3. У цьому договорі Сайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://onestep.consulting, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти.
1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

 

 1. Предмет договору

2.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги в порядку та в строки, визначені цим Договором.

2.2. Обсяг, порядок та строки надання Послуг визначаються Сторонами окремо.

2.3. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

 

 1. Умови надання послуг.

3.1 Інформаційно – консультаційні послуги надаються у при особистій присутності Замовника у офісі Виконавця, або в формі дистанційного відтворення шляхом телефонного дзвінка, або скориставшись меседжерами, зазначеними за сайті.
3.2 Замовник самостійно вибирає форму надання інформаційно – консультаційної послуги. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.
3.3 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.

3.4 Замовник, що здійснив попередню оплату, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця, подавши заяву на електронну адресу: office@onestep.consulting не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку надання Послуг. У цьому випадку Виконавець на підставі заяви Замовника повертає йому отримані кошти на протязі 14 днів. У разі відмови Замовника від Послуг пізніше, ніж за 3 робочі дні до їх початку, грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовникові не повертаються.

3.5 Якщо інформаційно – консультаційні послуги надаються в дистанційному форматі, то перед початком виконання послуг, Замовник отримує на електрону адресу, зазначену Замовником в онлайн-формі рахунок – фактуру (інвойс) для оплати.
3.6 Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених у договорі.

 

4.Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.

4.1.2. Своєчасно, належним чином і в повному обсязі надавати Замовнику Послуги, відповідно до цього Договору

4.1.3. Прийняти від Замовника та належним чином зберігати документи, передані у зв’язку з виконанням передбачених цим Договором обов’язків, та повернути їх негайно після закінчення строку чи дострокового припинення дії Договору;

4.1.4. Не розголошувати відомості, які становлять комерційну таємницю Замовника.

 

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1.Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні онлайн-форми заявки на надання інформаційно – консультаційних послуг на Сайті Виконавця. Якщо інформація в онлайн-формі заявки виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.

4.2.2. Протягом строку дії цього Договору на запит Виконавця своєчасно та в повному обсязі надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію, а також забезпечити доступ Виконавця до документів Замовника, в обсязі, що необхідний для виконання обов’язків Виконавця, передбачених цим Договором.

4.2.3. Своєчасно та в повному обсязі оплатити Послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.2.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати державне мито, судові збори та всі платежі, які необхідні для якісного виконання даного договору.

4.2.5. Не розголошувати відомості, які становлять комерційну таємницю Виконавця.

 

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Отримувати доступ до інформації, в тому числі конфіденційної, та документів Замовника в обсязі, що необхідний для виконання обов’язків Виконавця, передбачених цим Договором.

4.3.2. Покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, з метою своєчасного і якісного виконання зобов’язань за цим Договором.

4.3.3. Для якісного виконання договору, Виконавець має право від імені та в інтересах клієнта, укладати договори страхування, вчиняти нотаріальні дії, укладати договори про надання правової допомоги (з адвокатом та юридичними компаніями), бухгалтерами, бухгалтерськими та іншими компаніями, необхідних для досягнення виконання умов даного договору, робити переклад необхідних документів.

4.3.4. На оплату своїх Послуг в порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1.Отримати послуги належної якості відповідно до даної оферти.

4.4.2У будь-який час знайомитися з послугами та акціями на Сайті Виконавця.

4.4.3. Використовувати результати надання Послуг в своїй господарській діяльності без-будь яких обмежень.

 

 1. Винагорода Виконавця та порядок розрахунків

5.1. За надання Послуг за цим Договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду.

5.2. Розмір винагороди Виконавця визначається за домовленістю Сторін і залежить від змісту та обсягу Послуг, які надаються за цим Договором.

5.3. Опис (зміст) та обсяг Послуг, розмір винагороди, термін оплати визначаються Сторонами окремо.

5.3.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором становить сумарну вартість всіх Послуг, що будуть надані Виконавцем під час виконання цього Договору.

5.4. Оплата Послуг проводиться шляхом безготівкового перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в національній валюті України – гривні, а також в іноземній валюті, такій як Долар США/Євро, шляхом оплати через платіжну систему LiqPay , після направлення рахунку – фактури (інвойсу) на електронну адресу Замовника.

5.4.1. Моментом здійснення Замовником оплати послуг вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.4.2.  У разі дострокового припинення дії Договору – Виконавець повертає кошти на протязі 14 днів, на підставі заяви поданої на електронну адресу: office@onestep.consulting, з вирахуванням вартості виконаних послуг Виконавцем.

 

 1. Порядок прийняття результатів послуг

6.1. По закінченню надання Послуг, Виконавець надає Замовнику на підписання акт приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт).

6.2. Замовник зобов’язується підписати Акт протягом 3-х робочих днів із моменту його отримання. У разі незгоди зі змістом Акту та/або обсягом чи іншими критеріями наданих Послуг Замовник зобов’язується у триденний строк із моменту отримання відповідного Акту направити на адресу Виконавця вмотивовану письмову відмову, у якій надати обґрунтовані пояснення щодо підстав відмови від підписання Акту повністю або частково.

6.3. У випадку, якщо Замовник не направить письмову обґрунтовану відмову у вказаний у п. 4.2. Договору строк, Послуги вважатимуться такими, що прийняті Замовником та надані Виконавцем належним чином відповідно до умов цього Договору.

6.4. Якщо обсяг наданих Послуг перевищує обумовлений Сторонами час та/або виходить за межі змісту Послуг, погоджених Сторонами, остаточна (кінцева) вартість фактичного обсягу наданих Послуг погоджується Сторонами в Акті в порядку, передбаченому Договором.

6.5. Після підписання акту виконаних робіт, замовник зобов’язується на протязі 30 календарних днів, забрати у Виконавця всі документи, які були надані останньому або були отримані в результаті виконання послуг.

6.6. В разі не виконання п 4.5. даного договору, Замовник зобов’язуєтеся сплатити Виконавцю грошові кошти у розмірі 50 доларів США( по курсу НБУ у день сплати) за кожен рік зберігання останнім документів, починаючи з наступного дня невиконання п.6.5 даного договору.

 

 1. Конфіденційність

7.1. Для цілей цього Договору під терміном «Конфіденційна Інформація» розуміється:

7.1.1. вся службова, не загальновідома та непублічна інформація, яка включає комерційну таємницю, фінансові дані, ділову, технічну, операційну та іншу інформацію, відомості технологічного характеру, дані, досвід і знання будь-якого виду і в будь-якій формі, які стосуються прямо або опосередковано Сторін цього Договору, дані щодо постачальників та умови угод з ними, фінансові плани діяльності Сторін та звіти про минулу діяльність, що стали відомі Сторонам в письмовій, усній, електронній або іншій формі під час їх співпраці;

7.1.2. будь-які відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Сторін та які стануть відомі Сторонам у зв’язку із співпрацею та спільними договірними відносинами;

7.1.3. будь-яка інформація, що не є загальновідомою або загальнодоступною та має для Сторони дійсну або потенційну цінність з комерційних причин, розголошення якої може завдати матеріальної шкоди, а також підірвати ділову репутацію або престиж Сторони або її персоналу;

7.1.4. будь-який документ Сторони (в тому числі в електронному вигляді), що має позначку «Конфіденційно» та/або «Для службового використання».

7.2. Зазначена в п. 7.1. інформація визнається конфіденційною лише за умови, що вона не є загальновідомою та/або загальнодоступною, та відносно неї Сторони здійснюють всі необхідні заходи  задля забезпечення її збереження.

7.3. Сторони беруть на себе взаємні зобов’язання використовувати конфіденційну інформацію, що надана або стала відомою впродовж дії цього Договору та в ході співпраці Сторін, тільки у відповідності з умовами цього Договору та лише тією мірою та з метою, для якої така інформація була надана.

 

 1. Захист персональних даних

8.1. У рамках цього Договору Замовник може передати Виконавцю персональні дані своїх співробітників/представників.

8.2. Персональні дані в рамках цього Договору передаються з метою виконання Виконавцем Договору.

8.3. Виконавець має право здійснювати обробку персональних даних в обсязі, необхідному для надання Послуг за цим Договором, виключно з метою виконання цього Договору.

8.4. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб’єкта на зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у ході ведення господарської діяльності та інших передбачених законами відносин.

 

 1. Відповідальність сторін

 9.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання взятого на себе зобов’язання.

9.3. У разі невиконання грошових зобов’язань за Договором Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю суму заборгованості, а також пеню у розмірі 1 % від повної вартості Послуг, визначеної відповідним рахунком – фактурою (інвойсом), за кожен день прострочення.

9.4. У випадку несплати Замовником передбачених цим Договором платежів Виконавець залишає за собою право призупинити надання Послуг, передбачених цим Договором.

9.5. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно відбулося внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником власних зобов’язань за цим Договором.

9.6. У разі розкриття Конфіденційної інформації в порушення умов цього Договору Сторона, що допустила таке розкриття, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні документально доведені збитки, що виникли в результаті розголошення Конфіденційної Інформації та пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору, в тому числі збитків, нанесених діловій репутації.

 

 1. Обставини непереборної сили

 10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), такими як: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, війна, блокада, окупація, введення карантинних норм, вилучення документів державними органами влади( обшук, тимчасовий доступ до речей та документів, запити державних органів на підставі чинного законодавства), нормативні акти або закони, видані уповноваженими державними органами, які вводять заборону на надання послуг, визначених цим Договором, тощо та які знаходяться поза їх контролем, є надзвичайними за своїм характером і непередбачуваними.

10.2. У випадку настання обставин непереборної сили строк виконання зобов’язань відсувається до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть продовжуватися більш 3 (трьох) місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором і у цьому випадку жодна зі Сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

10.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону.

10.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, зобов’язана підтвердити наявність та строк дії обставин непереборної сили довідкою уповноваженого органу, або інформацією з засобів масової інформації України.

 

 1. Повідомлення сторін

 11.1. Сторони домовилися, що усі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція (далі – Повідомлення) за цим Договором виконуються в письмовій формі й надсилаються електронною поштою відповідній стороні на електронну адресу, зазначену в реквізитах цього Договору, або рекомендованим листом на адресу Замовника.

11.2. Повідомлення вважається здійсненим належним чином та відповідно до умов цього Договору з моменту відправлення такого повідомлення на електронну адресу, зазначену в реквізитах до цього Договору, або рекомендованим листом на адресу Замовника, при повідомленні останнім.

 

 1. Термін дії оферти

12.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

12.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 

 1. Заключні положення.

13.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
13.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
13.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 14 цього Договору.
13.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України
13.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
13.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.
13.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
13.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

 1. Реквізити Виконавця

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАНСТЕП КОНСАЛТИНГ»

Адреса: 01014, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 25, офіс 34.

Код ЄДРПОУ 44208416

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA103052990000026001006225353

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Тел. +380936637837

e-mail: office@onestep.consulting

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Україна, місто Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 25, офіс 34

ONEStep Privacy Policy Public offer agreement Privacy Notices

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved

Заповніть ваші дані

  Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

  Ви також можете зв'язатися з нами:
  +38 (093) 663-78-37

  ONEStep ONEStep

  Заповніть ваші дані

   Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

   Ви також можете зв'язатися з нами:
   +38 (093) 663-78-37

   ONEStep ONEStep